Stichting MeerWonen

Benchmark: huurdersoordeel op peil, lasten gestegen

terug naar nieuws

De Aedes-benchmark 2021 is bekendgemaakt. Dit jaarlijkse onderzoek maakt de prestaties van corporaties op hoofdlijnen inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Het landelijke beeld is dat de huurderstevredenheid op peil is gebleven en dat corporaties goede prestaties hebben geleverd op het gebied van duurzaamheid en woningverbetering. Zorgelijk is de ontwikkeling van de bedrijfslasten, die met bijna 7% zijn gestegen. Met name de verhuurderheffing en vennootschapsbelasting zijn zo fors, dat het werk van corporaties onder druk staat. Nieuwbouw realiseren, woningen betaalbaar houden en bijdragen aan leefbaarheid komen in de knel.

De benchmark maakt de prestaties inzichtelijk door rapportcijfers en letters toe te kennen per aandachtsgebied. De letters geven in een driedeling aan wat de hoogste (A), gemiddelde (B) en laagste (C) scores zijn in de sector. Het volledige benchmarkrapport 2021 leest u hier.

MeerWonen
Vergeleken met het landelijke beeld scoort MeerWonen gemiddeld tot zeer goed. Ook bij ons is het huurdersoordeel op peil gebleven. De deelscore ‘reparatieverzoeken’ is iets gestegen van 7,6 naar 7,9. ‘Nieuwe huurders’ en ‘vertrokken huurders’ zijn met 7,6 resp. 7,4 nagenoeg gelijk gebleven (was 7,5 resp. 7,5). Wat landelijk telt zal ook voor ons hebben meegewogen: tijdens corona blijven inzetten op persoonlijk contact met huurders, helpt de tevredenheid in stand te houden. Ons label was B en is dat gebleven.

Onze (beïnvloedbare) bedrijfslasten zijn het afgelopen jaar met ruim € 100 gestegen naar € 804 per verhuureenheid. Het label is daardoor B geworden (was A). De implementatie van het nieuwe ERP-systeem en bijbehorende tijdelijke kosten is de voornaamste reden.

Voor onderhoud & verbetering is een A-label behaald. Rekening houdend met de samenstelling van het bezit zijn onze gemiddelde kosten per verhuureenheid flink gestegen, maar dat is in de hele sector het geval. Daarnaast zijn de door huurders ervaren woningkwaliteit en de technische woningkwaliteit beter dan gemiddeld, wat samen voor het goede resultaat zorgt. Ook voor duurzaamheid waar we hard aan werken, is het A-label gehaald. Op twee van de drie nieuwe indicatoren die hiervoor bepalend zijn, scoren we ruim beter dan gemiddeld. De energie-index die eind 2021 sectorbreed 1,4 of lager moet zijn, hebben wij in 2020 al behaald. In dit factsheet vindt u onze resultaten in detail.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK