Stichting MeerWonen

Nieuwbouw en onderhoud bovenaan begroting 2019

terug naar nieuws

De begroting voor 2019 is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. In de plannen voor komend jaar vormt nieuwbouw veruit de grootste post. MeerWonen investeert in 2019 en 2020 ruim € 30 miljoen (2019: € 14 miljoen) in nieuwbouwprojecten verspreid over Kaag en Braassem. Weliswaar worden het komende jaar maar 8 woningen (OpDreef 2A) opgeleverd, ondertussen wordt er flink gebouwd aan de 143 woningen die in 2020 gereedkomen. Alle nieuwbouw is bestemd voor woningzoekenden in het sociale huursegment.

Door de enorme stijging van bouwkosten het afgelopen jaar, staat de uitvoering van onze projecten wel zwaar onder druk. De investeringsverliezen (afboekingen onrendabele top) lopen sterk op. Gelukkig zijn we een gezonde corporatie en komt onze financiële continuïteit hierdoor niet in gevaar.

Een tweede grote post in de begroting is onderhoud. We besteden er in 2019 circa € 10 miljoen euro aan, waarvan bijna 20% aan duurzaamheidsmaatregelen. Ook voor 2020 staat een dergelijk bedrag gereserveerd.

Aan de inkomstenkant is rekening gehouden met een gematigde huurverhoging. Met een vooruitziende blik heeft MeerWonen de afspraken in het nog af te sluiten Sociaal Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond in de begroting opgenomen. Terwijl het toegestaan is bovenop de inflatie 1% huurverhoging te berekenen, beperkt MeerWonen de verhoging (voor sociale huurwoningen zonder inkomensafhankelijke huur) tot inflatie. Wij leggen de rekening voor al onze investeringen dus niet bij de zittende huurders.