Stichting MeerWonen

Vraag naar sociale huurwoningen blijft stijgen

terug naar nieuws

Eind 2017 is het aantal geregistreerd woningzoekenden in Holland Rijnland toegenomen tot ruim 90.000. Een nieuw record. Het aantal woningzoekenden dat in 2017 ten minste één keer heeft gereageerd op het woningaanbod is ruim 20.000, eveneens een record.

Tegelijk zijn in 2017 300 woningen minder dan in 2016 voor de verhuur beschikbaar gekomen. Dit omdat minder nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd. De gemiddelde wachttijd op een woning is daarmee toegenomen van 5,7 naar 6,1 jaar. Het gemiddeld aantal reacties per woning is toegenomen van 84 naar 107. Dit staat allemaal te lezen in de jaarrapportage van WoningNet Holland Rijnland over 2017. De druk op de woningmarkt neemt ook in de sociale huursector toe.

Holland Rijnland Wonen is de vereniging van 17 woningcorporaties in Holland Rijnland, het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland; van de Bollenstreek tot en met Alphen aan den Rijn.

Peter Hoogvliet, bestuurslid van Holland Rijnland Wonen met portefeuille woonruimteverdeling en bestuurder van Stichting MeerWonen, is niet verbaasd over deze cijfers. “We zien dat de druk op de markt voor sociale huurwoningen nog steeds toeneemt. Een grote groep inwoners van Holland Rijnland, vooral alleenstaanden en stellen, heeft een laag inkomen en is daarom aangewezen op een betaalbare sociale huurwoning. Ook van buiten de regio is flinke belangstelling voor onze sociale huurwoningen. We zien dat het economisch beter gaat in het land, maar dat zien we nog niet terug bij alle inkomensgroepen. Veel mensen zijn nog zonder baan, of hebben een kleine of tijdelijke baan. Ook als hun inkomen groeit kunnen zij zich nog geen koopwoning of duurdere huurwoning permitteren, als ze het al zouden willen.”

Gerben van Duin, portefeuillehouder Wonen in Holland Rijnland en wethouder in Noordwijk, herkent dit ook:  “We hebben in de Regionale Woonagenda erkend dat er nog steeds een tekort aan sociale huurwoningen is. We hebben vastgelegd dat 25% van het nieuwbouwprogramma uit sociale huurwoningen moet bestaan om de tekorten in te lopen. Wij doen er vanuit Holland Rijnland alles aan doen om gemeenten en woningcorporaties samen afspraken te laten maken over een passend bouwprogramma.”

Peter Hoogvliet: “Extra bouwen helpt ook om doorstroming op gang te brengen. We zien nu veel te weinig beweging. Huurders blijven in hun woning wonen, ook als de omstandigheden veranderd zijn. Met de nieuwbouw van bijvoorbeeld appartementen kunnen we senioren ertoe bewegen om hun grote eengezinswoning te verlaten. We zien dat nu op verschillende plekken met succes gebeuren.”

Jan-Arie Oudshoorn, lid van de Leidse huurdersverenigingen, plaatst wel een kanttekening bij de roep om extra te bouwen: “Als gekozen wordt voor inbreiding en verdichting van de bebouwing mag dit niet ten koste gaan van de leefbaarheid in een buurt”. 

WoningNet Holland Rijnland 2017 in cijfers:

Op 31 december 2017 waren 90.270 ingeschreven woningzoekenden, waarvan er 20.377 tenminste één keer in 2017 op een woning hebben gereageerd.

In 2017 zijn 3.806 woningen verhuurd, waarvan 2.970 woningen aan gewone woningzoekenden en 836 woningen aan onder andere urgenten, statushouders en bijzondere doelgroepen. 78% is verhuurd aan gewone woningzoekenden, 22% aan groepen die voorrang kregen.

In 2017 zijn 423 nieuwbouwwoningen en 2.799  bestaande woningen, bij elkaar 3.222 woningen, aangeboden via WoningNet. De rest van de woningen is direct bemiddeld. Voor het eerst sinds 2014 daalt het aanbod in de nieuwbouw én in de bestaande bouw.

Het gemiddeld aantal reacties per aangeboden woning is toegenomen van 84 in 2016 naar 107 in 2017. Leiden is koploper met gemiddeld 166 reacties. Alphen aan den Rijn volgt met 106 reacties, de overige gemeenten kennen gemiddeld tussen de 65 en 100 reacties. De onderlinge verschillen zijn kleiner geworden.

De inschrijftijd is toegenomen van gemiddeld 5,7 (2016) naar 6,1 jaar. De tijd dat woning-zoekenden actief waren op WoningNet voordat zij een huurovereenkomst sloten is opgelopen van gemiddeld 0,9 jaar in 2016 naar 1,2 jaar.

97% van de woningen is verhuurd aan huishoudens met een inkomen onder € 36.165. Dit was in 2017 de grens waar volgens de EU-richtlijnen ten minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan verhuurd moet worden. De druk vanuit de lage-inkomensgroepen is groot. Deze groepen verdringen de lagere middeninkomens met een inkomen tot ongeveer € 40.000 en de groep daar net boven.

Van de lokale beleidsruimte die woningcorporaties met het gemeentebestuur kunnen afspreken is nog geen derde benut. De lokale beleidsruimte is gebruikt om nadere eisen aan de leeftijd van de huurder te stellen, of woningzoekenden met lokale binding of lokale starters voorrang te geven.