Betaalbaar duurzaam thuis

Ons werk draait om mensen. Onze woningen zijn het belangrijkste middel, daarmee voorzien wij in een van de basisbehoeften van mensen; wonen. Voor ons een huis, voor de bewoners hun thuis. De menselijke maat speelt dan ook een belangrijke rol in wat we doen. Wij hanteren heldere regels en gebruiken ons verstand én hart wanneer die regels tot knelpunten leiden.

Meer woningen

Wij bieden een huis aan mensen van wie het inkomen te laag is om zichzelf te redden op de woningmarkt in onze regio. Mensen van jong tot oud, samen of alleen, gezond en minder gezond. De vraag naar onze huizen is helaas groter dan het aanbod. Door woningen soms specifiek aan te bieden aan bijvoorbeeld starters of senioren proberen we zoveel mogelijk mensen te helpen. Wij blijven ons inspannen om meer nieuwe woningen te realiseren, waarbij we ons vooral richten op de grotere kernen in ons werkgebied. Daarnaast gaan we de komende jaren op zoek naar manieren om flexibeler om te gaan met de huizen die we al hebben zodat ze beter aansluiten bij de maatschappelijke behoefte.

We verwachten dat er over een paar jaar geen uitbreidingslocaties meer zijn. Daarom gaan we ook onderzoeken in hoeverre herstructurering van ons bestaande bezit mogelijk is. Uiteraard doen we dit zorgvuldig en in overleg met huurders en andere betrokken partijen.

Duurzame en comfortabele huizen

Een fijn thuis begint bij een prettige, comfortabele woning. Wij zorgen dat onze woningen goed onderhouden zijn en verwachten van de bewoner dat hij er zorgvuldig mee omgaat. Daarnaast spannen we ons in om de duurzaamheid van de woningen te verbeteren. Dit draagt bij aan meer comfort en lagere energielasten. We doen dit door bij onderhoudswerkzaamheden tegelijk ook isolatie aan te brengen en bij vervanging te kiezen voor duurzame alternatieven. Waar mogelijk kiezen we voor herbruikbare materialen.  Deze aanpassingen voeren we door zonder huurverhoging. Alleen voor duurzame toevoegingen zoals zonnepanelen vragen we een vergoeding. Deze vergoeding is lager dan de te verwachten besparing, waardoor de woonlasten voor huurders dalen. We gaan daarbij meer aandacht besteden aan de rol die het gebruik van huurders speelt bij het energieverbruik.

De komende jaren kijken we vooruit naar een gasloos 2050. We onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn voor onze woningen en wat dat betekent voor bewoners. Ook hier hebben we samenwerking nodig. Met gemeenten in het kader van de warmtetransitie en met aannemers en VvE-beheerders om goede keuzes te kunnen maken ten aanzien van onze woningen.

Betaalbare huizen

Voor onze huurders is de huur meestal de grootste maandelijkse kostenpost. We zorgen op verschillende manieren dat onze huizen betaalbaar zijn. Bij de toewijzing van woningen houden we rekening met de kwaliteit van de woning en het inkomen van de bewoner(s). Jaarlijks verhogen we de gemiddelde huur met niet meer dan de inflatie. Of als dat kan: minder dan de inflatie. Een klein deel van onze huurders krijgt, op basis van hun inkomen, een hogere huurverhoging.

Middenhuur eventueel mogelijk

De groep mensen op zoek naar een huurwoning in het middensegment heeft het ook moeilijk op de woningmarkt in onze regio. Het zorgt voor  een toenemende oproep aan corporaties om ook middenhuur te realiseren, ondanks dat dit een geen primaire taak is. Als het volkshuisvestelijk belang hiermee gediend is, staan wij daar niet afwijzend tegenover. Wij geven wel voorrang aan sociale huurwoningen en onze investeringen in de vrije sector mogen niet ten koste gaan van onze kerntaak. Ook stellen we hogere eisen aan het financieel rendement van deze projecten.

De basis voor een goed thuis

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen. Doordat mensenlevens voortdurend gepland en ongepland in beweging zijn, kan het gebeuren dat hun thuis niet meer past. Wij stimuleren deze mensen graag om op zoek te gaan naar een ander, passender thuis. Soms is dat moeilijk, dan helpen wij graag. Daarmee komen er weer huizen vrij die andere mensen een goed thuis bieden.

Op een aantal plaatsen sluiten onze woningen niet (meer) aan bij de vraag. We gaan na  wat de mogelijkheden zijn, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is. Bij de huizen die we nieuw bouwen houden we rekening met  de veranderde behoefte. Wij bouwen woningen waar ook mensen met een beperking gewoon kunnen wonen, waar mensen ruimte hebben en met een buitenruimte en voldoende bergruimte.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK