Passend thuis en prettige buurt

Iedereen is anders en dat geldt ook voor onze huurders. Toch zien we dat onze gemiddelde huurder afwijkt van de gemiddelde Nederlander. Onze huurders zijn ouder, hebben minder vaak een baan of aanvullend pensioen en geen of minder spaargeld. Het feit dat mensen met een zorgvraag langer (of eerder weer) zelfstandig thuis moeten wonen, maakt een deel van onze doelgroep kwetsbaarder. Hun zelfredzaamheid staat onder druk. Alleen een huis is dan niet voldoende.

Samen voor een prettige buurt

We merken dat de toenemende kwetsbaarheid van een deel van onze doelgroep invloed heeft op de samenstelling van onze buurten en wijken. Wij spannen ons in om te zorgen dat ze zo divers mogelijk blijven. Een prettige en veilige buurt maak je samen, samen met de mensen die er hun thuis hebben. Maar ook samen met andere partijen die daarbij kunnen ondersteunen. Wij helpen waar nodig, maar de bewoners zijn de experts. Wij sluiten daarom het liefst aan bij wat bewoners aangeven dat nodig is. Om dat te achterhalen gaan wij op verschillende manieren met hen in gesprek.

Onze wijkbeheerders spelen hierin een belangrijke rol. Zij zijn regelmatig aanwezig in de wijken en vormen voor bewoners een herkenbaar aanspreekpunt. Ze signaleren mogelijke problemen en kansen en gaan hierover het gesprek aan met bewoners. We maken afspraken met bewoners en andere maatschappelijke partners over hoe we samen kunnen zorgen voor een prettige en veilige buurt. We stellen hiervoor heldere regels op en handhaven deze ook.

Ontmoeting organiseren

Mensen werken liever samen met bekenden dan vreemden. Wij zetten ons daarom in om te zorgen dat bewoners elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld door te zorgen dat ze welkom worden geheten door buurtbewoners als ze er net komen wonen, door mee te denken over hoe mensen elkaar kunnen ontmoeten en door hen te ondersteunen waar nodig. Maar ook door de inzet van lokaal maatwerk, waarbij we woningen verhuren met voorrang voor mensen die verbonden zijn met de kern waar ze al wonen. Zo leveren we een bijdrage aan het in stand houden van netwerken. Wij zetten ons ook in om te zorgen dat maatschappelijke partners ons kennen. Zo creëren we korte lijnen en kunnen mensen elkaar snel vinden.

Ondersteuning organiseren waar nodig

Wij ondersteunen onze huurders om voor iedereen een prettige buurt te realiseren. Hoe wij ondersteuning bieden, is afhankelijk van de vraag die er is. Soms dragen we financieel bij, in andere gevallen stropen we de mouwen op om samen met de bewoners aan de slag te gaan. Of we schakelen andere partijen in om te werken aan veilige en prettige wijken en buurten. Partijen zoals de gemeente, politie, buurtbemiddeling en welzijnsorganisaties. Met onze huurders zijn wij vaak de eerste die problemen signaleren. Maar we hebben elkaar nodig om ze op te lossen en liever nog, te voorkomen.

Een passend thuis realiseren

De ontwikkelingen in de zorg zijn erop gericht dat mensen, ook als ze zorg nodig hebben, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een deel van deze groep kan met begeleiding zelfstandig blijven wonen. Voor sommigen is zelfstandig wonen niet haalbaar. Voor beide groepen willen wij huisvesting realiseren, regulier waar dat kan, aangepast waar dat nodig is. Hierover gaan we graag in overleg met initiatiefnemers.

Naast het bieden van een passend thuis vinden we het belangrijk dat er voor mensen met een zorgvraag goede afspraken zijn over zorg en begeleiding. Alleen dan maken wonen tot echt  prettig wonen. Dit vraagt een goede samenwerking met zorg- en welzijnspartijen.

Zelfredzaamheid bevorderen

We proberen financiële problemen bij onze huurders zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom hebben we heldere regels over betaling van de huur en zijn consequent in de toepassing hiervan. Maar we houden daarbij oog voor onze maatschappelijke rol. Door direct contact op te nemen met de huurder kunnen we samen naar een oplossing zoeken om de problemen beperkt te houden en te voorkomen dat ze opnieuw ontstaan. In dat contact ontdekken we soms dat er meer aan de hand is, waarbij wij niet kunnen helpen. In overleg met onze huurder zoeken we dan de samenwerking met partijen die dat wel kunnen. Zo helpen we onze huurders zo zelfredzaam mogelijk te zijn.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK