Stichting MeerWonen

Toezicht

MeerWonen werkt continu aan de verdere professionalisering van het bestuur en toezicht van haar organisatie. Als maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk vinden we het bovendien erg belangrijk verantwoording af te leggen over wat we doen en de transparantie over de manier waarop we dit doen te vergroten. De hoofdlijnen van de wijze waarop het bestuur en het toezicht binnen onze organisatie is geregeld, onze governancestructuur, staan hieronder aangegeven.

Bestuur en raad van commissarissen

Naast de eenhoofdige raad van bestuur, gevormd door de directeur-bestuurder, is er een raad van commissarissen die op dit moment bestaat uit 4 personen. We zijn op dit moment op zoek naar een nieuw RvC-lid, omdat de heer van Rooij per 01-01-2018, na 8 jaar, is afgetreden. De taken van het bestuur en de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten. In aanvulling op statutaire en wettelijke bepalingen is een directiestatuut van kracht waarin nadere afspraken over de samenwerking tussen raad van commissarissen en bestuur zijn gemaakt. 

De raad van commissarissen bestaat sinds 1 januari 2018 uit:

Profielschets raad van commissarissen

De leden van de raad van commissarissen worden benoemd op basis van een profielschets. De algemene profielkenmerken, die onder andere betrekking hebben op de benodigde vaardigheden voor de functie en betrokkenheid bij de (lokale) volkshuisvesting gelden voor alle leden. Bij vacatures worden aan de algemene kenmerken specifieke kenmerken toegevoegd waaraan kandidaten moeten voldoen. Daarin komen de competenties naar voren die een aanvulling kunnen geven op de al in de raad aanwezige competenties.

Profielschetsen RvC MeerWonen

Toezichtskader RvC MeerWonen

Rooster van aftreden raad van commissarissen

Het rooster van aftreden is hier in te zien.

Honorering bestuur en raad van commissarissen

De beloning van de directeur-bestuurder en de financiële vergoeding voor de leden van de RvC past binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen. De hoogte van de vergoedingen is standaard opgenomen in de jaarrekening (zie onder publicaties). 

Reglementen rvc MeerWonen

Download hier de reglementen die door de RvC van MeerWonen worden gehanteerd:

Rvc-reglement

Reglement auditcommissie

Reglement remuneratiecommissie

 

 

Items onder Toezicht

Drs. M. (Mike) Muller RE RA, 1973

Functie RvC MeerWonen
Vice-voorzitter en voorzitter audit commissie
Profiel financieel-economisch en bedrijfskundig

Huidige functie
CFO Credit Exchange BV

Huidige nevenfuncties
Lid RvC National Academic Verzekeringen NV, lid RvT Enver, vice-voorzitter RvC Rhenam Wonen, Lid RvT Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

Werkervaring
Directeur particuliere schadeverzekeringen IAK, CFO Fa-med medical factoring, openbare accountant KPMG en PwC

{titel}

Drs. M.C.C. (Irma) van Leeuwen MRE, 1965

Functie RvC MeerWonen
Lid
Profiel vastgoed, projectontwikkeling en herstructurering

Huidige functie
Directeur stadsherstel Maassteden BV

Huidige nevenfuncties
DGA City Kit BV, DGA Klein Boekenroode BV, Lid bestuur Stichting Wereldkeuken Haarlem

Werkervaring
Senior projectontwikkelaar Woningcorporatie Ymere, statutair directeur Stadsherstel Den Haag en Omgeving NV, accountmanager en portefeuillemanager Rijksgebouwendienst, Directeur adviesbureau vastgoed en monumenten

{titel}

Drs. Ir. A.L. (Anne) Koning, 1970

Functie RvC MeerWonen
Lid
Lid remuneratiecommissie
Profiel bestuurlijk, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening/juridisch planologisch

Huidige functie
Voorzitter Branchevereniging Spelen
Lid Provinciale Staten Zuid-Holland
Eigenaar adviesbureau Stad 2.0

Huidige nevenfuncties
Lid Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) Gemeente Rotterdam, Voorzitter Stichting Veilig Spelen, Lid RvC Wooncompagnie (Hoorn) Voorzitter RvC Samenwerking (Vlaardingen), Lid RvT
goed doel/textielinzamelaar Sympany

Werkervaring
Senator, wethouder, manager Jantje Beton, medewerker TU Delft, medewerker Wageningen Universiteit, gemeenteraadslid

{titel}

E.V. (Erik) van Seggelen, 1966

Functie RvC MeerWonen
Voorzitter
Lid remuneratiecommissie
Profiel volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Huidige functie
Directeur Projectbureau gemeente Leiden

Huidige nevenfuncties
Geen

Werkervaring
Hoofd projecten en planeconomie gemeente Haarlemmermeer, lid gemeentelijk topmanagement Haarlemmermeer, Senior manager Projecten, Progamma's en Processen gemeente Amsterdam

{titel}