Stichting MeerWonen

Toezicht

MeerWonen werkt continu aan de verdere professionalisering van het bestuur en toezicht van haar organisatie. Als maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk vinden we het bovendien erg belangrijk verantwoording af te leggen over wat we doen en de transparantie over de manier waarop we dit doen te vergroten. De hoofdlijnen van de wijze waarop het bestuur en het toezicht binnen onze organisatie is geregeld, onze governancestructuur, staan hieronder aangegeven.

Bestuur en raad van commissarissen

Naast de eenhoofdige raad van bestuur, gevormd door de directeur-bestuurder, is er een raad van commissarissen die op dit moment bestaat uit 4 personen. De taken van het bestuur en de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten. In aanvulling op statutaire en wettelijke bepalingen is een 'reglement bestuur' van kracht, waarin nadere afspraken over de samenwerking tussen raad van commissarissen en bestuur zijn gemaakt. 

De raad van commissarissen bestaat sinds 10 oktober 2023 uit:

Profielschets raad van commissarissen

De leden van de raad van commissarissen worden benoemd op basis van een profielschets. De algemene profielkenmerken, die onder andere betrekking hebben op de benodigde vaardigheden voor de functie en betrokkenheid bij de (lokale) volkshuisvesting gelden voor alle leden. Bij vacatures worden aan de algemene kenmerken specifieke kenmerken toegevoegd waaraan kandidaten moeten voldoen. Daarin komen de competenties naar voren die een aanvulling kunnen geven op de al in de raad aanwezige competenties.

Profielschetsen RvC MeerWonen

Visie op bestuur en toezichthouden

Rooster van aftreden raad van commissarissen

Het rooster van aftreden is hier in te zien.

Honorering bestuur en raad van commissarissen

De beloning van de directeur-bestuurder en de financiële vergoeding voor de leden van de RvC past binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen. De hoogte van de vergoedingen is standaard opgenomen in de jaarrekening (zie onder publicaties). 

Reglementen rvc MeerWonen

Download hier de reglementen die door de RvC van MeerWonen worden gehanteerd:

Rvc-reglement inclusief reglement auditcommissie en remuneratiecommissie

Items onder Toezicht

Drs.M.G.M. (Martine) Ammerlaan, 1967

Functie RvC MeerWonen
Lid
Voorzitter audit commissie
Profiel Financiën en ICT
Benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie HMW

Huidige functie
Chief Financial Officer Corpag Group

Huidige nevenfunctie
Lid RvC Maasdelta Groep

Werkervaring
Chief Financial & Operations Officer Aegon Blue Square Re,
Head of Holding, Treasury and Tax Control Aegon N.V.
Diverse management and directive rollen bij Aegon Nederland N.V.
Non-Executive Director Esprit Insurance DAC, Dublin

{titel}

Drs. C. (Charlotte) van Bodegom, 1979

Functie RvC MeerWonen
Lid
Voorzitter renumeratiecommissie
Profiel sociaal maatschappellijk en management en organisatie
Benoemd op voordracht van de huurdersorganisatie HMW

Huidige functie
Lid college van bestuur Nissewijs scholengroep

Huidige nevenfuncties
Geen

Werkervaring
Directeur welzijn en hulpverlening, bestuurssecretaris, directeur beleid en kwaliteit, stafmedewerker thuiszorg Stichting Humanitas, Programmacoordinator veiligheid en wijken, beleidsmedewerker welzijn gemeente Rotterdam

{titel}

E.V. (Erik) van Seggelen, 1966

Functie RvC MeerWonen
Voorzitter
Lid remuneratiecommissie
Profiel volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Huidige functie
Directeur Projectbureau gemeente Leiden

Huidige nevenfuncties
Geen

Werkervaring
Hoofd projecten en planeconomie gemeente Haarlemmermeer, lid gemeentelijk topmanagement Haarlemmermeer, Senior manager Projecten, Progamma's en Processen gemeente Amsterdam

{titel}

J.D.M. (Hans) Touw, 1958

Functie RvC MeerWonen
Vice-voorzitter
Lid auditcommissie
Profiel Volkshuisvestelijk

Huidige functie
Directeur RealTurn

Huidige Nevenfuncties
Lid Raad van Advies Sociëteit Vastgoed
Lid VTW werkgroep ‘Opgaven en middelen’
Lid Raad van Advies Impact Vastgoed
Lid Raad van Advies Facilitee
Member Asset Advisory Associates
Associé Fakton Executives
Lid RvC Wonen Midden-Delfland

Werkervaring
Directeur Portfolio Strategie Vesteda, Directeur Portfolio Management Amvest, National Director Jones Lang LaSalle, Directeur Jacobus Recourt, Hoofd Winkelcentrum Management Wereldhave

{titel}

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK