Stichting MeerWonen

Publicaties

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag over 2017 is klaar. Een jaar waarin we goede stappen hebben gezet in de uitvoering van ons ondernemingsplan 2017-2020. Met een positief resultaat van € 3,7 miljoen kijken we ook financieel tevredenheid achterom. Meer weten? U kunt het volledige jaarverslag hier nalezen. 
 

Jaarbericht 2017

De belangrijkste resultaten en activiteiten over 2017 hebben we in een beknopt overzicht op een rij gezet.

Jaarbericht 2017  
 

Jaarplan 2018

Wij hebben een samenvatting gemaakt van ons Jaarplan voor 2018 met als titel 'Met hart voor onze klanten'. Hierin staat aangegeven waarop onze focus ligt in 2018. 
 

Bewonersbladen

Zie onderstaand de edities van ons bewonersblad editie september 2018: 

Bewonersblad september 2018 Kaag en Braassem

Bewonersblad september 2018 Oegstgeest

Bewonersblad juni 2018 Kaag en Braassem

Bewonersblad juni 2018 Oegstgeest

Bewonersblad april 2018 Kaag en Braassem

Bewonersblad april 2018 Oegstgeest
 

Aedes-benchmark 2017

Donderdag 26 september is de Aedes-benchmark 2017 gepubliceerd. Dit jaarlijkse onderzoek brengt de belangrijkste prestaties van corporaties in kaart en maakt het mogelijk deze onderling te vergelijken. Corporaties kunnen zo van elkaar leren en hun prestaties verbeteren.

Over de hele linie zijn de prestaties op het gebied van huurderstevredenheid, bedrijfslasten en duurzaamheid ten opzichte van 2016 verbeterd. MeerWonen heeft deelgenomen aan de onderdelen huurderstevredenheid en bedrijfslasten en daarmee prima resultaten behaald. 

Prestaties MeerWonen 2017

Benchmarkrapportage 2017

Corporatiemonitor 2017


Jaarverslag 2016

Geïnteresseerd in onze prestaties over het afgelopen jaar? In ons Jaarverslag 2016 leest u er alles over. Een weergave van de besteding van de huuropbrengsten over 2016 vindt u hier.


Ondernemingsplan 2017-2020

In ‘Hart op weg’, ons ondernemingsplan voor de periode 2017-2020, hebben we de koers voor de komende jaren vastgesteld. In deze publicatie vindt u de samenvatting van onze ambitieuze plannen. Voelt u zich betrokken bij onze activiteiten en wilt u meepraten over de verdere uitwerking? Of wilt u uw mening over de plannen met ons delen? Neem dan contact op via redactie@stichtingmeerwonen.nl of bel (071) 331 50 00 en vraag naar het directiesecretariaat. We maken graag een afspraak voor een goed gesprek!

Publieksversie Ondernemingsplan 2017-2020

Ondernemingsplan 2017-2020

Deelname Aedes-benchmark 2016

Brancheorganisatie Aedes doet jaarlijks onderzoek naar de prestaties van woningcorporaties. Prestaties op het gebied van onder andere dienstverlening, bedrijfslasten en woningaanbod worden gemeten om inzicht te verschaffen, vergelijking tussen corporaties mogelijk te maken en van elkaar te leren. MeerWonen heeft dit jaar voor het eerst deelgenomen aan het benchmarkonderdeel ‘Huurdersoordeel’. Daaruit blijkt dat huurders onze dienstverlening gemiddeld met een 7,4 beoordelen. Dit eindcijfer is een optelsom van de waardering voor onze inspanningen bij het betrekken van een nieuwe woning (7,0), het verlaten van een woning (7,8) en de afhandeling van het reparatieverzoek (7,5). Met dit resultaat behoren we tot de middengroep onder corporaties. Hoewel we hiermee dit eerste jaar heel tevreden zijn, reikt onze ambitie verder. Uitstekende dienstverlening is een van de speerpunten in ons ondernemingsplan en daarom worden verbeteracties uitgewerkt om dat te bereiken.

Bij het onderdeel ‘Bedrijfslasten’ worden financiële prestaties van corporaties vergeleken, uitgedrukt in beïnvloedbare netto bedrijfslasten per verhuureenheid. Voor MeerWonen is dit € 962. Dit bedrag ligt iets hoger dan het gemiddelde (€ 853) van de deelnemende corporaties. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de meting het jaar 2015 betreft, het jaar van de fusie. Representatief is de uitkomst daardoor niet. Desondanks verdient het onderwerp wel onze aandacht de komende tijd. Meer informatie over de onderzoeksresultaten vindt u in onderstaande publicaties.

Aedes-benchmarkrapportage 2016

Corporatiemonitor

Bijlage benchmarkrapportage individuele positionering 2016.


Jaarverslag 2015

Het eerste jaarverslag van MeerWonen is vastgesteld. Ondanks de extra inspanningen die de fusie en ingrijpende wetswijzigingen met zich meebrachten, zijn we trots op wat we tot stand hebben gebracht. Er zijn mooie projecten gerealiseerd, nieuwe plannen uitgewerkt en ook in financiële zin hebben we goed gepresteerd.

Jaarverslag MeerWonen 2015

Rapport cultuurhistorisch onderzoek Oostenrijkse woningen

Oostenrijkse woningen

 

Woningmarktonderzoek Kaag en Braassem 2015

Woningmarktonderzoek
 

 

 

 

Items onder Publicaties