Stichting MeerWonen

Huurverhoging 2023

Ieder jaar passen wij de huren aan. Dit doen wij op 1 juli. We leven in een dure tijd en daarom wil MeerWonen een extra gebaar maken door de huurverhoging heel gematigd te houden, Vóór 1 mei ontvangt u van ons een brief waarin staat wat dat voor u betekent. Algemene informatie en antwoord op de veel gestelde vragen over de huurverhoging vindt u op deze pagina. Hier vindt u ook de link naar de Huurkrant 2023, met daarin meer informatie over de huurverhoging.

Heeft u van ons voor 1 mei geen brief gehad voor de huurverhoging, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. De brief hierover ontvangt u vóór 1 juni.

Wettelijk kader huurverhoging 2023 bij sociale huurwoningen
De maximale huurverhoging per sociale huurwoning is gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling. De maximale huurverhoging per woning is vastgesteld op 3,1% per 1 juli 2023. Daarnaast is het mogelijk om een inkomensafhankelijke huurverhoging (huishoudinkomen in 2023 boven € 48.836) te vragen. In het kader hieronder ziet u wat MeerWonen wettelijk mag vragen. MeerWonen blijft hieronder.

Wilt u meer informatie over de wettelijk toegestane huurverhoging en het huurbeleid van de overheid dan kunt u dit in de Huurkrant lezen. Wilt u de Huurkrant liever op papier lezen? Geef dat aan ons door. Dan sturen wij deze krant per post naar u op.

Huurverhoging sociale huurwoningen bij MeerWonen

 • Woont u in een sociale huurwoning van MeerWonen en is uw huishoudinkomen lager dan € 48.836, dan is uw huurverhoging 1,6%. Woningen waarvan de huur al op of boven de huurtoeslaggrens ligt (€ 808,06 prijspeil 2023) krijgen een lagere huurverhoging, zodat de huur hier niet over heen gaat.
 • Woont u in een sociale huurwoning van MeerWonen en is uw huishoudinkomen hoger dan € 48.836, dan is uw huurverhoging € 37,-.

Inkomensafhankelijke huurverhoging (afkorting: IAH)
Net als de afgelopen jaren is ook dit jaar sprake van een IAH, afhankelijk van uw huishoudinkomen en huishoudsituatie. De belastingdienst heeft deze gegevens verstrekt. Als voor u een IAH van toepassing is treft u de verklaring van de belastingdienst als bijlage bij de brief over de huurverhoging.

Wat is huishoudinkomen?
Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk verzamelinkomen over 2021 van alle bewoners van de woning ouder dan 23 jaar (peiljaar voor de huurverhoging per 1 juli 2023). Als u kunt aantonen dat uw huishoudinkomen over 2022 of het verwachte huishoudinkomen over 2023 lager is dan €48.836 passen we uw huurverhoging aan.

Wat is huishoudsituatie?
Huishoudens waarvan minimaal 1 lid behoort tot de groep ‘gehandicapten of chronisch zieken’ zijn vrijgesteld van IAH. Deze gegevens zijn niet bij ons bekend, waardoor u bezwaar moet maken om dit aan ons te laten weten.

Huurverlaging na eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging
Heeft u in eerdere jaren (2020 en/of 2022) een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen, maar is uw inkomen gedaald tot onder de nu geldende grens voor IAH? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor verlaging van het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging. Wilt u hier meer over weten neem contact met ons op via info@stichtingmeerwonen.nl of via ons telefoonnummer (071) 331 50 00.

Huurverhoging bij geliberaliseerde huurcontracten (vrije sector)
Bij geliberaliseerde woningen is de jaarlijkse huurverhoging vastgelegd in het huurcontract, maar sinds 1 mei 2021 is deze wettelijk gemaximeerd. Voor dit jaar is de maximaal toegestane huurverhoging gelijk aan de CAO-loonontwikkeling (3,1%) plus 1 procentpunt = 4,1%. De huurverhoging voor huurders van MeerWonen in een vrije sectorhuurwoning is met 3,1% gelijk aan de CAO loonontwikkeling. IAH is bij deze categorie niet van toepassing.

Aanpassing voorschotbedragen service- en stookkosten
Woont u in een flat of appartement? Dan betaalt u niet alleen huur, maar ook servicekosten voor gemeenschappelijke voorzieningen. Als u bij de huur voorschotbedragen betaalt voor bijvoorbeeld elektraverbruik van algemene ruimten, schoonmaken van deze ruimten of centrale verwarming, dan ontvangt u elk jaar een afrekening service- en stookkosten. De gemaakte kosten worden hierbij verrekend met de voorschotbedragen en het bedrag dat overblijft krijgt u terug of moet u bijbetalen. De afrekening over 2022 ontvangt u binnenkort of heeft u inmiddels ontvangen. Het kan zijn dat het voorschotbedrag per 1 juli 2023 wordt aangepast. Dit kunt u terug zien bij de specificatie van de huur in de brief die u van ons ontvangen heeft. Klik hier voor meer uitleg hierover

Aanpassing energieprestatievergoeding (EPV)
Woont u in een zogenaamde ‘nul-op-de-meter’ woning? Dan betaalt u maandelijks een EPV aan MeerWonen. Per 1 juli 2023 mag dit bedrag worden aangepast met 10%. MeerWonen kiest ervoor om deze te verhogen met hetzelfde percentage als de sociale huur, 1,6%.

Zo betaalt u uw nieuwe huur

 • Heeft u ons gemachtigd om de huur automatisch van uw rekening af te schrijven? Dan hoeft u niets te doen. Wij schrijven met ingang van 1 juli 2023, elke eerste van de maand, het nieuwe huurbedrag af van uw rekening. Ook als u van ons een AcceptEmail ontvangt hoeft u niets te doen. Het nieuwe bedrag staat op de AcceptEmail.
 • Maakt u zelf uw huur over naar ons? Of hebt u uw bank opdracht gegeven om uw huur elke maand naar ons over te maken? Denkt u er dan aan om dit bedrag met ingang van 1 juli 2023 aan te passen naar het nieuwe huurbedrag.

Specifiek maatwerk
Is uw huur eigenlijk te hoog voor uw inkomen? Of verwacht u als gevolg van inkomensdaling dat de huur te hoog wordt voor uw inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor specifiek maatwerk. Dit betekent dat we uw huur mogelijk niet verhogen. De regels hiervoor zijn lastig op te schrijven. Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op via info@stichtingmeerwonen.nl of via ons telefoonnummer (071) 331 50 00.

Energielabel
Bij het bepalen van de huurverhoging is geen rekening gehouden met het energielabel van uw woning. Het energielabel is wel onderdeel van de puntentelling waarmee de maximale huurprijs van uw woning wordt bepaald. Wilt u het energielabel van uw woning weten? Neem dan contact met ons op via info@stichtingmeerwonen.nl of via ons telefoonnummer (071) 331 50 00.

Wilt u weten of de huurverhoging klopt
Op de site van de Woonbond kunt u controleren of de huurverhoging die wij voorstellen klopt. Zij hebben hiervoor een speciale pagina op hun site: Check huurverhoging 2023 | woonbond.nl U kunt uw voorgestelde huurverhoging ook controleren aan de hand van de Huurkrant. Liever een papieren krant? Neem dan contact met ons op via info@stichtingmeerwonen.nl of via ons telefoonnummer (071) 331 50 00.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons voorstel
Bent u het niet eens met de huurverhoging die wij voorstellen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dat kan tot 1 juli 2023. Meer informatie over de redenen waarom u bezwaar kunt maken en de procedure vindt u in de Huurkrant en op www.huurcommissie.nl. Ook kunt u een voorbeeldbrief gebruiken die het juridisch loket heeft opgesteld. Klik hier voor de link naar het Juridisch Loket. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie of ons voorstel tot huurverhoging redelijk is. 

Bezwaar inkomensafhankelijke huurverhoging
Behoort uw huishouden tot de groep gehandicapten of chronische zieken en krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging, dan adviseren wij u altijd bezwaar te maken.

Bij uw bezwaar moet u dan aantonen dat u aan een van de volgende punten voldoet:

 • Minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt.
 • Een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
 • Een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • Professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang.
 • Een beschikking op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
 • Een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
 • Nog een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).

U kunt dit aantonen met een relevante indicatie of een WMO- of Wvg-beschikking. Stuur hiervan een kopie mee bij uw bezwaar.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met één van onze medewerkers van de afdeling Wonen via telefoonnummer (071) 331 50 00 of stuur een mail naar info@stichtingmeerwonen.nl.

Klik hier voor de Huurkrant 2023.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK